حلقه معرفت 57

موضوع: تدبر در قرآن 2
کارشناس: حجت الاسلام صالح
يكشنبه 13مرداد 1392 (اعتكاف رمضان)
حلقه معرفت 57