حلقه معرفت 54

موضوع: تدبر در قرآن 1
کارشناس: حجت الاسلام صالح
يكشنبه 13مرداد 1392 (اعتكاف رمضان)
حلقه معرفت 54