حلقه معرفت 50

موضوع: ازدواج وملاكهاي آن
کارشناس: استاد حسين صحرايي
شنبه 12مرداد 1392 (اعتكاف رمضان)
حلقه معرفت 50