كاريكاتور هاي روز

كاريكاتورهاي از علم و شيب ملايم و تحريم دلار و پرواز به سوي پنجره دانش و بچه هاي امروزي تا رونمايي از صندلي كفاشيان
كاريكاتور هاي روز


تحريم دلارسقوط علم با شيب ملايمپرواز به سوي پنجره دانشبچه هاي امروزيصندلي كفاشيان