تست هوش ریاضی!

جای علامت سوال، چه عددی میگذارید؟
تست هوش ریاضی!جای علامت سوال، چه عددی میگذارید؟


    اگر:
    5 = 1
    25 = 2
    125 = 3
    625 = 4
    ? = 5    برای مشاهده جواب پائین بروید ...    ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید ...


    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .    جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد.    اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید    5=1