بعضیا

بعضیا اگه ......
بعضیا

خوبه که حداقل دستشوییای آمریکا اروپا مردونه زنونس وگرنه بعضیا می گفتن ما آزادی نداریم....