ضرب المثل های آب دار!

چندتا ضرب المثل آب دار براتون گذاشتيم ، ازش لذت ببريد.
ضرب المثل های آب دار!

ضرب المثل های آب دار!
==============

آب از دستش نميچكه !

×*×*×*×

آب از سر چشمه گله !

×*×*×*×

آب از آب تكان نميخوره !

×*×*×*×

آب از سرش گذشته !

×*×*×*×

آب پاكي روي دستش ريخت !

×*×*×*×

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم !

×*×*×*×

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !

×*×*×*×

آب زير پوستش افتاده !

×*×*×*×

آب كه يه جا بمونه، ميگنده

×*×*×*×

آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري !

×*×*×*×

آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !

×*×*×*×

آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه !

×*×*×*×

آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه !

×*×*×*×

آبي از او گرم نميشه !