لطيفه هاي خنده دار

* چرا روی رودخانه پل می زنند؟
معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینكه ...
لطيفه هاي خنده دار

* چرا روی رودخانه پل می زنند؟
معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینكه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.  

* کسب و کار
۵ تا دوست میخواستند کسب و کار راه بیاندازند. بنابراین ۵ نفری یک تاکسی میگیرند و با آن کار میکنند و ورشکسته می شوند .می دانید چرا؟ چون ۵تایی با هم می رفتند مسافركشی.

* گل چیدن
پسرم این گلها را از كجا آوردی؟ پسر: از باغ همسایه چیدم. همسایه میداند كه گلها را چیدی؟ پسر: پس چی كه میداند, تا همین دم در داشت دنبالم می دوید!!!!!

* فیل ها
معلم: فیل ها در کجاها پیدا می شوند؟ شاگرد: آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ هستند که اصلا گم نمی شوند !!!   

* فیل
می دانی وقتی یک فیل می رود روی درخت چی می شود؟ یک فیل از روی زمین کم می شود. ولی وقتی دو تا فیل می رود روی درخت چی می شود؟ یک فیل به روی درخت اضافه می شود. ولی وقتی سه تا فیل می رود روی درخت چی می شود؟ درخت می شکند.  

* فعل كشیدن
معلم گفت : پسرجان تو فعل كشیدن را صرف كن. پسره گفت : كشیدم . كشیدی . پاره شد.  

* فعل زدن
معلم گفت : پسرجان تو فعل زدن را صرف كن. پسره گفت : زدم . زدی . دعوایمان شد.

* فعل خوردن
معلم گفت : پسرجان فعل خوردن را صرف كن. پسره گفت : خوردم . خوردی . تموم شد.

* پیك نیك
یكروز سه تا دوست با هم میروند پیك نیك. اولی می گوید: نهار را من می آورم. دومی می گوید: نوشابه را هم من می آورم. سومی كه زرنگ بود می گوید: خوب همه چیز را كه شما آوردید، من هم داداشم را می آورم.

* مقبره
مرد پولداری برای خودش مقبره ساخت. وقتی تمام شد از معمارش پرسید: این مقبره چه چیزی كم دارد؟ معمار می گوید: وجود شریف شما !!!