كاريكاتورهاي روز 2

كاريكتور هاي با موضوعات: ابزار نوين نابودي خانه ها / گلاب به روتون ؛ هوا خوبه! / اسلام هراسي به سبك غربي/ فانوس روشنگر دنیا در راه اروپا و آمریکا / جنگ بر سر جانشيني/ پايتخت بيني در جهان! / نامه اي براي آزادي
 
كاريكاتورهاي روز 2

ابزار نوين نابودي خانه هاگلاب به روتون ؛ هوا خوبه
اسلام هراسي به سبك غربي
فانوس روشنگر دنیا در راه اروپا و آمریکا

جنگ بر سر جانشينيپايتخت بيني در جهان!


نامه اي براي آزادي