نگذارید دوباره ریشه اجتماعی فتنه جان بگیره! /پناهيان

کلیپ صوتی از سخنان مهم استاد پناهیان در مسجد لولاگر در مورد یکی از ریشه های اجتماعی فتنه
نگذارید دوباره ریشه اجتماعی فتنه جان بگیره! /پناهيان