معنای واقعی انسان شکور / استاد پناهیان

کلیپ صوتی زیبا از سخنان استاد پناهیان با موضوع شکر
معنای واقعی انسان شکور / استاد پناهیان