مبارزه با هوای نّفس به خاطر هوای نّفس؟!

کلیپ صوتی مبارزه با هوای نّفس به خاطر هوای نّفس؟!

استاد پناهيان
مبارزه با هوای نّفس به خاطر هوای نّفس؟!