یادواره شهدا (روایتگری برادر کمالی)93

یادواره شهدا (بوی عیدی,بوی سیب)93
روایتگری هم رزم سردار شهید عاصی زاده :حاج جواد کمالی
یادواره شهدا (روایتگری برادر کمالی)93