مداحی | من هستم یک سرباز ایرانی ...

مداحی فوق العاده زیبا با نوای برادر سید رضا نریمانی

من هستم یک سرباز ایرانی ... آماده بهر جنگ با سفیانی

فرماندم قاسم سلیمانی ... نیروی سید خراسانی
مداحی | من هستم یک سرباز ایرانی ...