نماهنگ زیبای شهید گمنام

نماهنگ زیبای شهید گمنام با صدای مهدی مقدم

بی پلاک و بی نشون برگشتی / تو با چند تا تیکه های استخون برگشتی .....
نماهنگ زیبای شهید گمنام