سر نخو پیدا کن...! (حرفهای شیرین حاج آقا قرائتی)

خیلی افراد خوشبختند ...سر نخو پیدا نکردند...سر نخو پیدا کن...


از حـــــــــــــــــرفهای خـــــــــــــــصوصی ( سخنان شیرین حاج آقا قرائتی.)


خیلی از سوالاتمون اینجا جواب داده شده.


حتما گوش کنید...
سر نخو پیدا کن...! (حرفهای شیرین حاج آقا قرائتی)