بشنو سعودی ، کلب یهودی ، من یمنی ام/مولودي

مولودی بسیار زیبا برادر سید رضا نریمانی در مورد تحولات یمن
بشنو سعودی ، کلب یهودی ، من یمنی ام/مولودي