به مسئله کتاب جدی تر نگاه کنید! / امام خامنه ای

کلیپ تصویری کوتاه از سخنان امام خامنه ای در مورد مسئله مهم کتاب خوانی جوانان
به مسئله کتاب جدی تر نگاه کنید! / امام خامنه ای