رهبرمون برای این مملکت چیکار کرده؟! «حتماً ببینید»

شبهه: رهبرمون برای این مملکت چیکار کرده؟! «این ویدیو پاسخیست به این شبهه» (دوستان حتماً این ویدیورو تا آخر ببینید)
رهبرمون برای این مملکت چیکار کرده؟! «حتماً ببینید»