شعر زیبا که رهبر تحسینش کرد/كليپ

شعر خوانی علی فردوسی شاعر جوان آیینی کشور در دیدار مقام معظم رهبری و در حمایت از مردم مقام و ستم دیده فلسطین.

یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد/ باید نشست و یک غزل تازه کار کرد/ در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد/ سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد/ از ذهن من گذشت که با سنگ می شود/ آیا چه کارها که در این روزگار کرد!/ با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت/ طغیان رودهای روان را مهار کرد...
شعر زیبا که رهبر تحسینش کرد/كليپ