مناجات مسجد کوفه/سعیدی پناه /اعتکاف رمضان93

مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه
توسط: حجت الاسلام سعیدی پناه
بامداد چهارشنبه 1 مرداد (اعتکاف رمضان)
مناجات مسجد کوفه/سعیدی پناه /اعتکاف رمضان93