محمود کریمی/آتش طوفنده/ویژه رمضان/صوتي

محمود کریمی / آتش طوفنده – ویژه ماه مبارک رمضان – از گنه دم به دمم آتش طوفنده شدم هم شدم از توبه خجل، هم ز تو شرمنده شدم
محمود کریمی/آتش طوفنده/ویژه رمضان/صوتي