مناجات/حاج منصور ارضی/صوتي

مناجات / معصیت من می کنم زهرا خجالت می کشد . . .
حاج منصور ارضی ، شب هشتم رمضان 93 ، مسجد ارک
مناجات/حاج منصور ارضی/صوتي