مداحی/ رحمانی/شهادت امام باقر(ع) وعاصی زاده 92

مداحی حاج محمد علی رحمانی در مراسم شهادت امام محمد باقر(ع) و سردار شهید عاصی زاده (مهر1392)
- غریب فاطمه (زمینه) .... دانلود
- یاد شهدا (سنگین) .... دانلود
- امون ای دل..( شور) .... دانلود
-شهید عاصی زاده (شور) .... *دانلود *
مداحی/ رحمانی/شهادت امام باقر(ع) وعاصی زاده 92