روایتگری سردار کاجی بوی سیب91

روایتگری سردار جانباز حاج حسین کاجی (یادوراه شهدا بوی سیب) اسفند1391 (صوتی)
روایتگری سردار کاجی بوی سیب91