سخنرانی / ماندگاری / یادوراه شهدا (بوی سیب) 1390(صوتی)

سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری
مراسم یادوراه شهدا (بوی سیب) اسفند 1390(صوتی)
سخنرانی / ماندگاری / یادوراه شهدا (بوی سیب) 1390(صوتی)