استاد قرائتی / خانواده اسلامی

کلیپ صوتی از سخنان استاد قرائتی در مورد ویژگی های یک خانواده اسلامی
استاد قرائتی / خانواده اسلامی