مداحی / ما عاشق جنگ با صهیونیستیم

مداحی زیبا و حماسی حاج ابوذر بیوکافی با عنوان « ما عاشق جنگ با صهیونیستیم »
مداحی / ما عاشق جنگ با صهیونیستیم