ره بر _ شمشیر دشمن را تیز نکنیم

متن کوتاه درباره این ویدیو بزودی قرار داده می شود
ره بر _ شمشیر دشمن را تیز نکنیم