خوشا گمنامي

گمنام یعنی دنبال نام و نشان نبودن . . .
(بيانات امام خامنه اي و شهيد آويني)
خوشا گمنامي

امـام خامنــه ای (حفظه الله تعالی):
پایه ی اصلی کار بسیجی، #اخلاص است.
«گمنام»، از جمله ی تعبیرات امام(ره) است:
«مکتب شاهدان و شهیدان گمنام».
#گمنام یعنی دنبال نام و نشان نبودن . . .
گفت:
«در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست/در قید نام ماند اگر از نشان گذشت»

برای خدا کار کردن، که این ناشی است از روحیه ی اعتماد به خدا؛
میدانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشود.
شما در خلوت عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسی هم نمیفهمد
خاطرتان هم جمع است که خدا دارد می بیند . . .
عین همین در فعالیتهای اجتماعی است.
شما یک حرکتی را انجام میدهید برای خدا،
یک اقدامی را میکنید برای خدا،
یک تصمیمی را میگیرید برای خدا،
هیچ کس هم نمیفهمد . . .

برای این تصمیم، پیش هیچ کس هم تفاخر نمیکنید؛این را خدای متعال میفهمد، میداند، مینویسد.
اعتماد دارید به خدای متعال، به خدای متعال حسن ظن دارید.
حالا گیرم دیگران نفهمیدند. مگر دیگران چقدر به ما مزد میدهند؟
در مقابل مزد الهی، این مزدهای دنیوی مگر چقدر است؟
بسیجی اینجوری فکر میکند؛لذاست که اخلاص به خرج میدهد،
مخلصاً للَّه کار را انجام میدهد.
#اخلاص یکی از خصوصیات است.
اگر اخلاص شد، آن وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینها برکنار خواهد شد . . .