اين فيلم را در سكوت ببينيد!

برای آنان که دیگر اشکی ندارند...
اين فيلم را در سكوت ببينيد!