فرار شاه به کشور مغرب

شاه مخلوع پس از فرار و اقامت اولیه اش در مصر مجبور شد بار دیگر بار سفر بسته و به مغرب بگریزد، بخش سوم از مستند « به سوی فرار» گزارشی از این سفر را ارائه می کند که دیدن آن خالی از لطف نیست .
فرار شاه به کشور مغرب