مناجات شب لیله الرغائب 93

مناجات شب لیله لرغائب با نوای دلنشین حاج محمد ابراهیمیان
11 اردیبهشت 1393 / مسجد امیرالمؤمنین (ع) اردکان
مناجات شب لیله الرغائب 93