خانواده و شبکه های اجتماعی مجازی/مومن نسب

 سخنرانی بسیار زیبا و کاربردی آقای روح الله مومن نسب

در باب فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

 
خانواده و شبکه های اجتماعی مجازی/مومن نسب