مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم

مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم توسط حاج میثم مطیعی و حاج مهدی رسولی
مداحی سه زبانه برای مدافعان حرم