مداحي محمود كريمي / آخر صفر

گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است (واحد)
مداحي محمود كريمي / آخر صفر