مرگ یعنی آمریکا / حامد زماني و قليچ

اثر جديد و متفاوت حامد زمانی و علی اکبر قلیچ به دو زبان
مرگ یعنی آمریکا / حامد زماني و قليچ