کلیپ صوتی/حفظ راه شهدا

 کلیپ صوتی با عنوان «حفظ راه شهدا»

اهمیت زنده نگه داشتن خون شهید و دشوارهای آن

کلیپ صوتی/حفظ راه شهدا