کلیپ عراقی ها در حمایت از حاج قاسم سلیمانی

کلیپ زیبا  توسط سلمانُ منّا از اعضای حزب الله عراق و در تمجید از سردار حاج قاسم سلیمانی ساخته شده است.
کلیپ عراقی ها در حمایت از حاج قاسم سلیمانی