ماجرای امضاء مقام معظم رهبری بر کفن مادر شهید

 کلیپ صوتی

ماجرای امضاء مقام معظم رهبری بر کفن مادر شهیدان فاطمی

«حضرت آقا؛ میشه یک خواهش بکنم چند لحظه بایستید

و من با ویلچر دور شما بگردم..»

 
ماجرای امضاء مقام معظم رهبری بر کفن مادر شهید