رائفی پور / در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشیم یا خیر؟!

 سخنان قابل توجه استاد رائفی پور

در پاسخ به ضرورت ها و پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی


در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشیم یا خیر؟!
رائفی پور / در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشیم یا خیر؟!