مداحی / بسیجی هستم و راه من از فتنه جداست ...

دم پایانی با نوای حاج رضا بذری

من مسلمانم، اهل قرآنم ... من مرید مکتب پیر جمارانم
تا قیامت پیرو راه شهیدانم     
مداحی / بسیجی هستم و راه من از فتنه جداست ...