کلیپ "بهانه و ننگ" در انتقاد به روحانیت

کلیپ سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتقاد به روحانیت
کلیپ "بهانه و ننگ" در انتقاد به روحانیت