بانگاه به عکست احساس خجالت میکنم/مداحي/شهدا

مداحی بسیار زیبا برادر سید رضا نریمانی در رثای شهید عزیز جهاد مغنیه
بانگاه به عکست احساس خجالت میکنم/مداحي/شهدا