مرگ ملك عبدالله از علائم ظهور است؟

استاد پناهیان / آیا پادشاه عربستان همان عبدالله مورد نظر روایات است؟
مرگ ملك عبدالله از علائم ظهور است؟