اثر جديد حامد زماني / اهل نبرد

این اثر فاخر هنری که (اهل نبرد) نام دارد پیرامون اردوهای جهادی و مناطق محروم است.
اثر جديد حامد زماني / اهل نبرد