جاذبه و دافعه علی(ع)

شاید در جامعه ما کسی نباشد که با شهید مطهری و خدمات این استاد بزرگوار آشنا نباشد و یا حداقل نامی از وی و سوابق ایشان نشنیده باشد.

یکی از آثار منتشر شده از این شهید بزرگوار کتاب جاذبه و دافعه علی(علیه السلام) است. این کتاب با مقدمه ای درباره قانون جذب و دفع شروع می شود و در یک بخش از «نیروی جاذبه علی(علیه السلام)» و محبت و رمز جاذبه ایشان و در بخش دیگر از «نیروی دافعه علی(علیه السلام)» نسبت به دشمنان و مسأله خوارج به تفضیل سخن می گوید.

جاذبه و دافعه علی(ع)

از نکات بسیار ارزشمند این کتاب نقد دقیق این نظریه است که انسان خوب را شخصی معرفی می کند که دارای جاذبه محض است که بیشتر در مکاتب منحرف شده مسیحیت نمایان است.

استاد مطهری پیرامون این کتاب می گوید: «این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و دو بخش. در مقدمه کلیاتی دربارة جذب و دفع به طور عام و جاذبه و دافعة انسانها به طور خاص بحث شده است. در بخش اول، جاذبة علی(علیه السلام) و فلسفة آن و فایده و اثر آن، موضوع بحث قرار گرفته است. در بخش دوم، دافعة نیرومند آن حضرت که چگونه عناصری را به سختی طرد می کرد و دور می انداخت، توضیح و تشریح شده است؛ ثابت شده که علی(علیه السلام) دو نیرویی بوده است و هر کس که بخواهد در مکتب او پرورش یابد، باید دو نیرویی باشد.»