دختر شینا

کتاب «دختر شینا» خاطرات قدم خیر محمدی، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی
است که توسط «بهناز ضرابی زاده» نوشته شده و «سوره مهر» آن را چاپ کرده
است. این کتاب، زندگی نوشت عاشقانه یک دختر روستایی ست که در حال وهوای
روزهای جنگ می گذرد و به رغم تعلق به ادبیات پایداری و جنگ، اثری است که
عین زندگی را با تمام سختی ها و خوشی هایش، روایت می کند.
دختر شینا