مسجد هسته مقاومت فرهنگي تكيه بر خود خرمشهرها در پيش است ... اي شيعه
نکات اخلاقی
 از زبان رسول اکرم(ص)