5 شاخصه انقلابي گري تمدن اسلامي هيئت انقلابي بصيرت
رهبر معظم انقلاب:جوان ها ترس و تنبلی را کنار بگذارند
نیاز اصلی کشور عبارت است از......