5 شاخصه انقلابي گري تمدن اسلامي هيئت انقلابي بصيرت
رهبرمعظم انقلاب:حرکت انقلاب اسلامی به چنین صبری نیاز دارد
صبر یعنی چه؟ ......