لذت كوتاه مؤمن نبايد ذلت را قبول كند اختلاف بين برادران مومن مسجد هسته مقاومت فرهنگي
رهبر معظم انقلاب:حقیقت بسیج یک فرهنگ ویک حرکت فرهنگی است
کسی خیال نکند که بسیج,یک حاشیه است وملت و دولت و حکومت،به راهی  می روند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است......