آتش به اختيار جوان انقلابي ترس از دشمن، اول بدبختي ما همه مسئوليم
رهبر معظم انقلاب:اساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقى مانده است.
اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را.....