فلسطين كوفيان آخرالزمانيم !!! لذت كوتاه مؤمن نبايد ذلت را قبول كند
رهبر معظم انقلاب:22 بهمن؛ عرصه ناکام کردن دشمن درست در لحظه مقرر
نظام جمهورى اسلامى متّکى به ایمان هاى مردم است، متّکى به......